Return to ELEKTRONSKO POSLOVANJE

E-BANKARSTVO

Telefonsko i mobilno bankarstvo. SMS i WAP tehnologije u bankarstvu.

Telefonsko bankarstvo

Telefonsko bankarstvo (Banking by phone, Telephone banking) je usluga koju pružaju banke, a omogućava da korisnici obavljaju finansijske transakcije prekotelefona, ili da saznaju potrebne informacije preko govornog automata, bez potrebe da posećuju banku. Ova usluga podrazumeva da se transakcije vrše telefonskim razgovorom sa agentom Call centra banke, uz prethodnu identifikaciju na govornom automatu unosom broja računa i ličnog identifikacionog broja.

Na ovaj način korisnici bankarskih usluga mogu da plaćaju svoje račune, vrše kupoprodaju deviza, izmiruju svoje obaveze po kreditim karticama, vrše prenos sredstava na druge račune ili da imaju uvid u stanje na svojim računima i platnim karticama.

Govorni automat omogućava da na jednostavan i brz način u svakom trenutku može da se sazna stanje  na računima i platnim karticama, iznos rezervisanih sredstava, opis proizvoda banke, kursna listu, kao i sve druge značajne informacije.

Većina domaćih banaka nudi telefonsko bankarstvo u sklopu svojih usluga, potrebno je da korisnik bude klijent banke i da se prijavi za korišćenje ove usluge.

Sa stanovišta banke, telefonsko bankarstvo smanjuje troškove obrade transakcije samim tim što se smanjuje potreba korisnika da odlaze u banku, upotreba naloga itd.

Primer: Prema podacima Narodne banke Srbije, na kraju trećeg kvartala 2014. godine bilo je 8.671.761 bankarskih klijenata, a od tog ukupnog broja 1.085.998 je koristilo uslugu Internet bankarstva, a samo 87.778 telefonsko bankarstvo (Izvor – NBS – link).

BROJ KLIJENATA (1) PO VRSTAMA POJEDINIH PLATNIH USLUGA

klijenti

 1. Broj klijenata koji su sa bankom ugovorili korišćenje usluga navedenih u tabeli.
 2. Ukupan broj klijenata koji imaju otvorene račune kod banaka. Klijent koji ima više računa kod iste banke računat je jednom. Klijent kojima ima račune kod više banaka
 3. Usluga koja omogućava klijentu banke da svojim računima pristupi upotrebom računara i interneta (e-banking).
 4. Kupovina robe i usluga preko interneta platnom karticom.
 5. Kupovina robe i usluga preko interneta platnom karticom izdatom isključivo u ovu svrhu (“internet kartice”).

Mobilno bankarstvo

Ovaj vid bankarstva, koji takođe spada u e-bankarstvo,  omogućava da korisnici transakcije sa bankom obavljaju uz pomoć nekog prenosnog uređaja (mobilni telefon, tablet, prenosni računar). U današnje vreme većina banaka ulaže mnogo energije i novčanih sredstava da razvije ovaj segment poslovanja i na taj način pridobije što veći broj klijenata. Ovaj način obavljanja transakcija je najnoviji, i u našoj zemlji je zaživeo u poslednjih par godina,  a ima potencijal da bude masovno korišćen, jer danas skoro svi imamo mobilne telefone koji su 24 uz nas.mobilno

Prednosti mobilnog bankarstva su višestruke: plaćanje u pokretu, prebacivanje novca sa računa na račun, zamena valute, definisanje računa i plaćanje po automatizmu npr.: račun za struju, gas, telefon i sl. bez odlaska u banku i čekanja u redovima.

Za korišćenje ove usluge banke razvijaju sopstvene aplikacije koje klijentima olakšavaju posao oko obavljanja transakcija. Prijavljivanje u aplikaciju obično se vrši uz pomoć lozinke koju definiše korisnik, a prilikom prvog pokretanja dobiija identifikacione podatke od banke kod koje se prijavio za korišćenje usluge mobilnog bankarstva.

Usluga je dostupna 24 sata, sedam dana u nedelji, bilo gde da se nalazite, a da imate mobilni telefon pri ruci. Bezbedno možete da:

 • platite račune,
 • proverite stanje i promet po svim računima i kreditnim karticama koje imate u banci,
 • proverite kursnu listu,
 • obavljate menjačke poslove,
 • proverite datum isteka dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu,
 • i još mnogo toga …

SMS i WAP tehnologija u bankarstvu

Postoje dve najznačajnije softverske platforme na kojima se zasnivaju bankarski servisi u mobilnom bankarstvu.

 1. Aplikacije zasnovane na SMS uslugama – SMS bankarstvo.
 2. Aplikacije razvijene kao posebni softverski programi koje korisnici instaliraju u svoje mobilne aparate putem kojih se onda konektuju na mobilni internet preko svog mobilnog provajdera – WAP bankarstvo.

SMS bankarstvo podrazumeva dva modela poslovanja:

 • PULL tehnologija – tehnologija u kojoj klijent inicira komunikaciju koristeći svoj telefon i  preko poruka zahteva određene podatke, koje se preuzimaju na mobilni uređaj (provera stanja računa, provera statusa kredita, kursna lista).
 • PUSH tehnologija – tehnologija u kojoj aplikacioni server donosi odluku kada će podatke poslati mobilnom uređaju bez prethodnog slanja zahteva za nekim određenim podatkom (bezgotovinska uplata, dospeće rate kredita, istek dozvoljenog prekoračenja, obaveštenje o preuzimanju kartice u banmenici, novosti).

Korisnici se u svojoj banci prijavljuju za korišćenje usluga SMS bankarstva i obično je prijem SMS obaveštenja besplatan, dok se provere stanja naplaćuju.

WAP bankarstvo se pojavilo sa razvojem WAP standarda koji je omogućio pristup internetu putem mobilnih telefona. Klijentima je omogućeno da preko telefona i pristupe svom računu u banci. Zato se ponekad pod terminom mobilno bankarstvo podrazumeva isključivo WAP bankarstvo, dok se SMS bankarstvo smatra kao posebna bankarska usluga.

Konekcija sa bankom se ostvaruje putem mobilnog telefona koji u sebi ima ugrađen WAP uređaj, pri tome klijent jedino plaća ostvareni GPRS saobraćaj operateru mobilne telefonije.

U Srbiji je 2014. ukupan broj korisnika mobilnog bankarstva bio samo 137.157 što je u odnosu na broj korisnika mobilnog telefona veoma malo.

Evo i nekih primera koji koriste WAP tehnologiju za mobilno bankarstvo.

Banka Intesa je za svoje klijente obezbedila aplikaciju Intesa Mobi. intesaKompanija Telenor je sa svojom bankom otišla još dalje, bez ekspozitura u svim gradovima. Telenor banka ima potpuno mobilno poslovanje (linkovi su na slikama).

telenor

 

On-line PC bankarstvo, internet bankarstvo, Homebanking

Moderno bankarstvo zaAssecosnovano je na masovnoj primeni računara. Ovaj trend pogotovo je izražen u poslednjih tridesetak godina naglim i ubrzanim razvojem računara, telekomunikacija, pojavom plastičnog i digitalnog novca.

Banke su već odavno izašle iz svojih prostorija, i danas one dolaze u kuću svojih korisnika i na njihova radna mesta. Elektronsko bankarstvo dovelo je do intenzivne upotrebe Interneta, telekomunikacionih medija, računarskih mreža, web tehnologije.  Razvoj svih vidova elektronskog bankarstva u Srbiji obeležila su i politička i društvena dešavanja, tako da u odnosu na zemlje u okruženju, naša zemlja još uvek u manjoj meri primenjuje sve vidove i mogućnosti elektronskog bankarstva. U ekonomski razvijenim zemljama elektronsko bankarstvo u platnom prometu učestvuje u izuzetno visokom procentu (80%), a da bi se naša zemlja  približila toj vrednosti, u celokupan elektronski sistem platnog prometa potrebno je uključiti sve državne institucije, što veći broj preduzeća, najveći deo građana.

U našoj zemlji posluje relativno veliki broj banaka, a klijenti u velikoj meri odlučuju kojoj banci će ukazati poverenje u zavisnosti od toga koje sve usluge elektronskog bankarstva nude. U početku, banke su nudile mogućnost za obavljanje elektronskog platnog prometa u zemlji za pravna lica, potom su se u ponudi našla i rešenja namenjena fizičkim licima, a banke danas nude i korporativna rešenja za poslovanje sa inostranstvom.

Postojanje konkurencije, podstiče banke da razvijaju svoju poonudu i nude što više pogodnosti svojim klijentima. U vrlo kratkom periodu ponuda usluga elektronskog bankarstva drastično se proširila. Klijenti preko svojih računara ili mobilnih telefona mogu da obave skoro sve usluge koje mogu da obavljaju u samoj prostoriji banke.

On-line PC bankarstvo

Ovaj način bankarstva omogućava obavljanje bankarskih transkacija neposrednom vezom klijenta i banke uz pomoć softvera koji omogućava da se korisnik i banka elektronski povežu, pritom omogućujući transfer sredstava i plaćanje računa.

Klijent dobija specijalan softver koji se instalira na njegov računar i sa kog se jedino i mogu obavljati transakcije (tu će se nalaziti svi podaci o izvršenim nalozima). Softver vrši direktnu komunikaciju između klijentovog računara i računskog centra banke preko Interneta. Ovaj način bankarstva najviše je zastupljen kod pravnih lica a u manjoj meri kod fizičkih.

Postoji nekoliko softverskih kuća koje proizvode ove specijalizovane softvere. U našoj zemlji najviše su zastupljene firme Asseco sa svojim rešenjem FX Client, i Halcom sa softverom Hal E-bank. Oba rešenja se koriste u većini poslovnih banaka u Srbiji, a pojedine banke pored ovih razvijaju i sopstvena softverska rešenja. Usluge ovakvog načina elektronskog bankarstvaHalcom

 • Informacije o dinarskim i deviznim računima:
 • Raspoloživo stanje,
 • Stanje na poslednjem izvodu,
 • Dozvoljena pozajmica,
 • Rezervisana sredstva.
 • Obavljanje transakcija u okviru banke ili na račune drugih banaka
 • Kupoprodaju deviza
 • Uvid u devizne prilive
 • Definisanje šablona za naloge, kako bi se ubrzalo plaćanje
 • Uvoženje unapred pripremljenih naloga.
 • Izvoz naloga iz aplikacije i uvoz u knjigovodstveni program.
 • Lokalno administriranje korisnika

On-line PC bankarstvo omogućava klijentu da priprema naloge u off-line režimu, odnosno da priprema i čuva naloge koji će tek kasnije biti realizovani.

Pored softvera praksa je da je potrebno da korisnik poseduje čitač smart kartice i smart karticu (na kojoj se nalazi digitalni sertifikat). Čitač smart kartice priključen je na računar. Za pristup programu potrebno je ubaciti smart karticu u čitač i upisati lozinku.

Aktiviranjem digitalnog sertifikata sa smart kartice ostvaruje se konekcija između korisnika i banke. Ukoliko klijent izgubi karticu i ako je nalazač pokuša upotrebiti, kartica se sama uništi nakon tri pokušaja upisa pogrešne lozinke.

FX client

Hal e bank

Internet bankarstvo

Internet bankarstvo zasniva se na upotrebi  World Wide Weba, i na taj način se omogućava direktan pristup korisnika putem browsera.

Internet bankarstvo, iako je slično sa on-line PC bankarstvom pretpostavlja određene rIntesaazlike, i to:

 • kod internet bankarstva pristup računu dozvoljen je putem browsera, tako nema potrebe za specijalizovanim softverom;
 • podaci nisu uskladišteni lokalno, pa je sigurnost veća;
 • Internet bankarstvo omogućava pristup banci sa bilo kog računara u svetu, koji je priključen za Internet;
 • banka je zadužena za zaštitu sistema;
 • sve transakcije se obavljaju on-line.

Prednosti internet bankarstva su mnogobrojne, a izdvajaju se: ušteda u vremenu, mogućnost obavljanja poslova od kuće ili sa bilo kog računara u svetu, niži troškovi, niže provizije, nema radnog vremena (dostupnost usluga 24h, svakog dana), transakcije se izvršavaju izuzetno brzo, brzo ažuriranje o promenama na računu, tajnost podataka, lakoća upotrebe.

Internet bankarstvo ima i svoje nedostatke: mogućnost zloupotrebe (cyber kriminal), nepoverenje klijenata prema inovacijama i novim tehnologijama.

Internet je još više pojačao konkurenciju između banaka i danas praktično ne postoji domaća ili strana banka koja ne nudi uslugu internet bankarstva svojim klijentima.

E-bankarstvo u domaćem platnom prometu omogućava:

 • uvid u stanje računa i dnevne promene na računu,
 • plaćanje slanjem naloga za prenos sredstava
 • Izveštaj o realizaciji naloga i o nerealizovanim nalozima

E-bankarstvo u deviznom platnom prometu omogućava:

 • uvid u stanje računa
 • preuzimanje izvoda
 • plaćanje slanjem naloga za prenos i obaveštenja o prilivu
 • kupoprodaja deviza

Homebanking

Homebanking takođe predstavlja e-bankarstvo, odnosno uslugu banke koja omogućava da fizička lica obavljaju bankarske transakcije od kuće putem personalnog računara.

Putem kućnog bankarstva klijenti banke mogu da imaju uvid u stanje svojih bankovnih dinarskih i deviznih računa, da izvrše plaćanja (potreban je mini cd kao identifikator), menjačke poslove, imaju uvid u kreditna dugovanja, pregledaju stanje finansija za određene vremenske periode, izvrše aktivaciju usluge na mobilnom telefonu itd.

online bankingOvaj tekst je pripremila moja koleginica Hajnalka Milojević.

II TEST IZ E-POSLOVANJA

EP test II internet

Komentariši

Your email address will not be published.

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.