Return to ACCESS

KOMANDNA TABLA

Komandna tabla

Većina programera ne dozvoljava krajnjim operaterima i korisnicima baze podataka da imaju direktan pristup tabelama, upitima i ostalim objektima u bazi. Zato je tu komandna tabla. Komandna tabla je interfejs sa bazom. Na komandnoj tabli su komandna dugmad koja pokreću izveštaje, upite i druge forme koje ste već napravili i koje dalje omogućavaju unos, pregledanje i editovanje podataka u tabelama.

Komandna tabla treba da bude pregledna i frendli orijentisana ka krajnjem korisniku. To podrazumeva lako snalaženje sa bazom, jednostavnost, logički grupisanu komandnu dugmad i intuitivnost. Ovakav model, a za „našu“ bazu iz prethodnih lekcija, prikazan je na slici dole.

komandna-tabla

Komandna dugmad su grupisana u četiri kategorije i pokreću objekte koje smo napravili na predhodnim časovima. Pored ovog načina, grupisanje komandnih dugmadi je moguće i preko više tabova posebno ako imate puno upita, izveštaja i formi. Komandna tabla može da se napravi u dizajn modu ili pomoću čarobnjaka Switchboard Manager koji se nalazi na tabu Database Tools. Na ovom dvočasu napravićemo komandnu tablu bez korišćenja čarobnjaka.

Zadatak. Naprvite komandnu tablu kao na slici gore i snimite je kao Glavna forma. Kada završite dizajn, podesite da se pri pokretanju baze (dupli klik na datoteku baze) ova forma automatski otvara. Na prethodnom času nije napravljena forma sa podformom za knjiženje izlaznih naloga, pa je poželjno da se i ona napravi kako bi baza bila “kompletna”.

Praznu formu će te dobiti kada kliknete na dugme Form Design na tabu Create. Odmah možete da otprilike odredite širinu i visinu forme, da obojite pozadinu i da pomoću labele napravite naslov forme.

Komandna-tabla-1

U sledećem koraku, u svojstvima forme isključite Record Selectors i Navigation Buttons jer ova forma ne treba da radi sa slogovima. Pošto forma ima utvrđene dimenzije koje ne treba da se menjaju, Border Style promenite sa Sizable na Thin i isključite Min Max Buttons. Snimite i pokrenite formu kako bi videli dosadašnje rezultate rada.

Dalje, u dizajn modu, treba da se ubace komandna dugmad pomoću kontrole Button. Proverite da li je uključen čarobnjak Use Control Wizards. Potrebno je da bude uključen jer u suprotnom VBA kod pišete samostalno. Kliknite na dugme Button, pa zatim na formu i pojaviće se čarobnjak kao na slici dole. Vidi se da komandno dugme može da pokreće forme, izveštaje i upite.

Komandno-dugme-1

Da bi dugme pokretalo formu, izaberite Form Operations, pa Open form, pa Next. U drugom koraku čarobnjaka birete jednu od postojećih formi, a u trećem birate opciju koja omogućava prikazivanje svih slogova. Dalje, unesite tekst koji će pisati na dugmetu (ako dugme pokrećete formu Evidencija robe, onda unesite „Evidencija robe“). Na dugmetu može da bude i sličica, ali kada imate puno komandnih dugmadi, onda ovo rešenje nije praktično. Svakako, koristite tekst umesto sličica i nećete pogrešiti. U poslednjem koraku čarobnjaka određujete ime komandnog dugmete. Ovo ime je bitno za programski deo posla, tako da možete da ostavite oni što je čarobnjak preporučio (npr. Command 15). Klikom na Finish, dobićete komandno dugme. Dizajn dugmeta može da se menja, ali bolje je da napravite svu potrebnu dugmad, pa da ih formatirate odjednom, a ne jedno po jedno.

Na isti način, napravite sada i ostalu dugmad za pokretanje formi (kao na prvoj slici gore). Selektujte ih i podesite svojstva za dimenzije i font kao na slici dole. Obratite pažnju na to da svojstvo Top (gornja pozicija objekta) ne može da se uradi istovremeno za svu dugmad jer bi ih program stavio jedno preko drugog. To će te da rešite tako što kliknete samo na „Evidencija robe“ i na ToKomandno-dugme-2p stavite npr. 4cm. Za sledeće dugme stavite 5cm, i tako dalje. Obzirom da smo visinu svakog dugmeta postavili na 0,8cm dobićemo i podjednako rastojanje od 0,2cm između svih dugmadi.

Snimite i pokrenite glavnu formu. Probajte komandnu dugmad koju ste napravili. Trebalo bi da radi tj. svako dugme treba da otvara odgovarajuću formu.

Sledeći zadatak je da, pomoću Rectangle, nacrtate pravougaonik i uokvirite ovu grupu dugmadi. Ovo je zbog preglednosti. Kada podesite pravougaonik, iskopirajte ga još dva puta za ostale grupe, a pomoću Label napišite Evidencija, Analiza i Izveštaji kako bi na naki način komandna dugmad bila grupisana. Na isti način pripremite i Knjiženje.

Komandna-tabla-priprema

Na sličan način se pokreću i izveštaji i upiti. Razlika je u tome što za izveštaje u čarobnjaku birate Report Operations / Preview Report, a za upite Miscellaneous / Run Query.

Što se tiče Knjiženja, nije napravljena forma sa podformom Prodaja robe, pa sam ja stavio samo dugme koje ne otvara ni jednu formu.

Dugme za izlaz se pravi na isti način s tom razlikom da se bira Form Operations / Close form. Ukoliko vam ovo dugme ne radi, potrebno je da uđete u VBA editor i stavite apostrof ispred reda koji pravi smetnju, kako bi onemogućili njegovo izvršavanje.

VBA-editor

Ovo ujedno može da bude i mali uvod za VBA. Čisto upoznavanje. Možda je bolji primer za objašnjavanje, da deo koda uzmete iz baze Magacinsko poslovanje. Na slici dole je deo koda za formu Prijem robe.

VBA

Na kraju, ostaje da podesite da se pri pokretanju baze, otvara forma Glavna Forma. Ovo će te uraditi tako što otvorite Access Options / Current Database i u polju Display Form izaberete Glavna forma. Ovde takođe možete da isključite i Navigation Pane, i da na taj način delimično onemogućite direktan pristup objektima baze. No, nećemo time da se bavimo. Za ovaj kurs ovo je sasvim dovoljno. Evo i kompletne baze.

SLEDI UTVRĐIVANJE GRADIVA