Return to ACCESS

FORME U ACCESSU

FORME U ACCESSU

Obrasci ili forme u Accessu su objekti baze. Služe za pregledanje ili unošenje podataka u tabele. Do sada smo podatke unosili direkto u tabelu, međutim bolje je da se koriste forme. Evo i zašto. Prvo, podaci u tabelama su pomalo „sirovi“ (suvoparne kolone i vrste) dok u formama izgledaju sofisticirano i profesionlno. Drugo, praksa je pokazala da se mnogo više grešaka javi direktnim kucanjem podataka u tabelu nego unosom podataka preko forme. Pojedini autori baza čak zabranjuju pristup tabelama. Ako operater pogrešno proknjiži neki dokument, nema brisanja već storno.Forme-u-Accessu-0
Da bi kvalitetno obradili temu „Forme u Accessu“, potrebno je da imate bazu sa tabelama, upitima i izveštajima. Nadalje, koristićemo bazu FormMag koja ima sve tražene objekte. To su u stvari rešeni zadaci iz prethodnih lekcija, što možete da vidite na slici desno.

Izrada formi pomoću čarobnjaka

Formu možete da napravite u dizajn modu ili pomoću čarobnjaka. Lakše je pomoću čarobnjaka. Odabere se tabela, zatim željena polja, par klikova na nekst, i to je to. Eventualne izmene se rade u dizajn modu.
Zadatak. Napravite formu za unos i pregledanje podataka vezanih za tabelu Roba. Ime forme neka bude Roba.

Na tabu Create birate More Forms/ Form Wizard.

Forme-u-Accessu-1

U sledećem koraku čarobnjaka birate tabelu Roba. Sa leve strane su prikazana sva polja iz tabele. Klikom na jednostruku strelicu desno, prebacujete polje po polje koje želite u formi. Ukoliko želite da prebacite sva polja odjednom, kliknite na dvostruku strelicu desno.

Forme-u-Accessu-2

U sledećem koraku podešavate Layout tj. izgled forme odnosno raspored polja na formi. Moguće varijante su Columnar, Tabular, Datasheet,  Justified. Columnar omogućava pojedinačno prikazivanje slogova, odnosno vide se svi podaci o jednom artiklu. Ostali oblici pomalo podsećaju na izgled klasične tabele. Za naš slučaj izaberite Columnar.

Sledeći korak čarobnjaka je Style. Ovde birate izgled forme. Izaberite Access 2007. U poslednjem koraku zadajte ime forme. Ponuđeno je da odmah, nakon klika na Finish, pređete u dizajn mod i vršite neke izmene. Međutim, ovaj deo posla će mo malo kasnije. Izaberite Open the form to view or edit information. Dobićete izgled forme kao na slici dole.

Forme-u-Accessu-3

U donjem levom uglu su dugmići za navigaciju. Vidi se da je u tabeli Roba ukupno 1103 slogova. Pomoću navigacije sada možete da pregledate i menjate podatke, ili pak da  dodajete nove slogove. Tu je i polje za pretragu Search koje pretražuje ključnu reč po svim slogovima.

Napomena. Ovakav način korišćenja forme nema ograničenja. To znači da možete (slučajno ili namerno) da promenite bilo koji podatak, što ponekad može da izazove pravu “katastrofu”. Npr. krćete se kroz slogove i nekom proizvodu slučajno promenite šifru. Ako je ta šifra korišćena u drugim tabelama, i ako je uključen referencijalni integritet, program će vas, prilikom prelaska na drugi slog upozoriti da to ne možete da uradite. U ovom slučaju nije dovoljno da ispravite šifru na staro već treba da pritisnete taster iskejp (Esc). Sa druge strane, ako promenite naziv artikla, program vas ne obaveštava o promenama već prihvata i nastavlja dalje. Kasnije, ako pretražujete po starom nazivu, nećete ga naći. Zbog toga, pažljivo. Delimično rešenje ovog problema je u sledećem podnaslovu.

Zadatak. Pomoću dugmeta za novi slog, u formi Roba, unesite nov proizvod sa sledećim podacima: Šifra-11111, Naziv robe – Proizvod 11111, Mpcena – 11.111,00. Kada završite, otvorite tabelu Roba i proverite da li ste uneli nov proizvod.

Ograničenja u formama

U većini preduzeća, nemaju svi zaposleni ista zaduženja i privilegije. To važi i za korišćenje baze. Na primer, običan trgovac može samo da pregleda podatke o robi i da eventualno menja maloprodajnu cenu. Sa druge strane, šef prodavnice ima mogućnost da unosi nove artikle, da edituje podatke ili pak da briše nepotrebne šifre tj. slogove. U nastavku je zadatak  kojim će mo na jednostavan način da delimično rešimo ovaj problem. Kasnije idu i složenija rešenja.

Zadatak. Otvorite formu Roba i pomoću Save As napravite novu formu Pregled robe. U novoj formi zabranite brisanje, editovanje i dodavanje novih slogova.

Svojstva-forme

Da bi rešili ovaj zadatak, pokrenite formu i uđite u dizajn mod (desni klik na formu gde iz pomoćnog menija birate Design View). U dizajn modu, slično kao kod izveštaja, do svojtava objekata dolazite tako što desnim tasterom kliknete na željeni objekat i izaberete Properties. U našem zadatku, ne trebaju nam svojstva objekata već svojstva forme. Do njih dolazite tako što desnim tasterom miša kliknete na kvadratić u gornjem levom uglu (zaokruženo crvenom bojom na slici) i izaberete Properties. Sada na tabu Data, na No postavite sledeća svojstva: Allow Additions, Allow Deletions i Allow Edits. Na ovaj način ste onemogućili dodavanje, brisanje i editovanje slogova. Snimite i ponovo pokrenite formu. Probajte da nešto iznenite. Videćete da je nemoguće. Takođe, dugme za dodavanje novih slogova je neaktivno. To znači da ova forma služi samo za pregledanje podataka.

U nastavku, napravite još dve forme iz sledećih zadataka. Ove forme su nam potrebne za naredne lekcije kada radimo komandnu tablu.

Zadatak. Napravite formu za pregled i unos novih kupaca. Forma neka se zove Podaci o kupcima. Zabranite brisanje i editovanje podataka. Layout neka bude Columnar a stil izaberite po vašoj želji.

Zadatak. Napravite formu za pregled i unos novih dobavljača. Forma neka se zove Podaci o dobavljačima. Zabranite brisanje i editovanje podataka. Layout neka bude Columnar a stil izaberite po vašoj želji.

Dizajniranje i modifikovanje formi

Na jednoj od prethodnih slika sam napisao da je forma, koju napravi čarobnjak, pomalo „nezgrapna“ i da treba dodatno da se dizajnira. Ovo nije pravilo, ali svakako nije loše da znate da promenite pojedine detalje i da formu prilagodite svojim potrebama.

Dizajniranje forme se radi u dizajn modu. U ovaj mod ste već ulazili u predhodnoj lekciji, gde ste menjali sovjstva forme, što se vidi na prethodnoj slici. Na istoj slici se vidi da se forma sastoji od tri odeljka. Prvi je Form Header (zaglavlje forme) gde se uglavnom unosi naziv forme. Drugi odeljak je Detail (detalji). U ovom odeljku se prikazuju podaci iz tabele ili iz upita, zavisno od toga na šta se odnosi forma. Treći odeljak je Form Footer (podnožje forme) gde takođe možete da nešto dodate.

Svi objekti (kontrole) su u grupi Controls. Sa pojedinim kontrolama ste se već sreli prilikom dizajniranja izveštaja. To su inače objekti koji se koriste u standardnim Windows aplikacijama sa kojima se svakodnevno srećete (labela, tekst-boks, kombo-boks, opciona dugmad, …). Za sada je važno da uočite razliku između labele (natpis) i tekst-boksa. Labela je nezavisan tekst, dok se tekst-boks  „programira“. To znači da može da „vuče“ podatke iz tabela ili pak da bude polje za izračunavanje nekih vrednosti.

Forme-u-Accessu-kontrole

Zadatak. Otvorite formu Roba i snimite je kao Evidencija robe. Uradite izmene na formi tako da izgleda kao na slici dole. Detalji zadatka su:

 1. Za robu sa šifrom 33465 dodajte nabavnu cenu 12800 i rabat 10%.
 2. U zaglavlju forme, labelu “Roba” promenite u “Evidencija robe”. Font neka bude bele boje, bold a veličina 20. Boja pozadine treba da bude crvena.
 3. U odeljku Detail, u svim tokst-boksovima i labelama, font treba da bude Times New Roman 12 bold crne boje. Prepravite labele Sifrarobe, Nazivrobe, Jedinicamere, Nabcena u Šifra robe, Naziv robe, Jedinica mere, N. cena.
 4. Pozadinu svih tekst-boksova ispuniti plavom bojom. Labele neka ostanu bez boje.
 5. Polja za indeks, nabavnu cenu i rabat treba da stoje na desnoj strani forme.
 6. Visina svih polja treba da bude 0,8cm. Širinu tekst-boksa na levoj strani podesite na 5cm, a na desnoj strani 2,60cm. Širinu labele na levoj strani podesite na 3cm, a na desnoj strani na 1,50cm.
 7. Sakrijte polje “Razred”.
 8. Ubacite sličicu za logo na desnoj strani forme kao na slici dole. (Po pravilu, ovde bi trebalo da budu sličice artikala iz baze, ali u tabeli Roba nema slika, pa imrovizujemo.)
 9. Uokvirite levu i desnu grupu polja pravougaonikom. Linija neka bude crna sa debljinom od 3pt.
 10. Snimite i zatvorite formu. Otvorite tabelu Roba i proverite da li su uneti podaci iz prve stavke ovog zadatka (nabavna cena i rabat za robu sa šifrom 33465).

Dizajniranje-formi

Rešenje.

 • U polje Search unesite šifru 33465. Kada program pronađe slog, unesite nabavnu cenu i rabat.
 • Otvorite formu u dizajn modu, selektujte sva polja i podesite font kao u Wordu. Za ovako jednostavne zahvate ne morate da otvarate prozor sa svojstvima objekata. Na sličan način, obojite i pozadine koje se traže u zadatku pomoću kofice odnosno alatke Fill/Back Color. Ispravke labela slobodno možete da menjate (Sifrarobe u Šifra robe i td.). Ne smete da menjate samo tekst-boksove jer su u njima već podešena svojstva Name i Control Source.
 • Sva polja u formi, koja je napravio čarobnjak, su “vezana”. Da bi na desnu stranu prebacili polja Index, N. cena i Rabat, potrebno je da ih “oslobodite”. To će te da uradite tako što selektujete ova tri polja, pa zatim desni klik, gde iz pomoćnog menija birate Layout/Stacked. Sada možete da premestite ova polja.
 • Dimenzije polja odredite preko svojstava, kao na slici dole. Prvo selektujete željena polja, pa onda desni klik na ista, i u Property Sheet podesite širinu i visinu polja.

Dizajniranje-formi-1

 • Da bi sakrili polje Razred, selektujte samo to polje i podesite svojstvo Visible na No.
 • Slika se ubacuje pomoću kontrole Image. Klikne se na kontrolu pa zatim na formu, nakon čega se otvara prozor gde treba da selektujete sliku.
 • Pravougaonik (okvir) pravite pomoću kontrole Rectangle. Ovo je objekat kao i svaki drugi, što znači da možete da mu podešavate svojstva tipa debljine i boje linije.
 • Snimite i zatvorite formu. Ostaje samo da proverite tabelu Roba. Otvorite tabelu Roba i pomoću Search pronađite slog sa šifrom 33465. Ako ste dobro uradili prvi zadatak, polja za nabavnu cenu i rabat treba da budu popunjena unetim vrednostima.

VIDEO TUTORIJAL – FORME U ACCESSU

U sledećoj lekciji će te upoznati još neka svojstva objekata na formi. Naučićete kako se pravi forma sa kombo-boksom i forma sa podformom.